X
   
 
    • مشارکت در تهیه محصولات جانبی

      در صنایع شیمیایی، محصول جانبی( By-product) فرآورده ای است که در کنار محصول اصلی واکنش به طور ناخواسته تولید می شود. این ماده ممکن است دارای ارزش افزوده بالا باشد یا صرفا به عنوان ماده ای بی مصرف باید از محصول اصلی جدا شود.