X
   
 
  • ارزش های سازمان

   باورها و ارزش های سازمانی نقش اساسی در راهبری بارز دارند. گروه صنعتی بارز و کارکنان آن بر ارزش های محوری زیر تمرکز داشته و در ارتباط با جامعه، گروه های مختلف مشتریان، سهامداران، ارزش های سازمانی زیر را در نظر گرفته و نهایت تلاش خود را برای جامه عمل پوشاندن به آنها بکار می گیرد.

   • مشتری محوری

   • نوآوری

   • احترام به محیط زیست

   • تصمیم سازی مبتنی بر مطالعه و تحلیل