X
   
 
  • درباره ما
  • ارزش های سازمان

   باورها و ارزش های سازمانی نقش اساسی در راهبری بارز دارند. ما کارکنان بارز بر ارزشهای محوری زیر تمرکز داشته و در ارتباط با تمام مشتریان ، ارزشهای سازمانی زیر را در نظر گرفته و نهایت تلاش خود را برای جامه عمل پوشاندن به آنها بکار میگیریم

   • مشتری محوری

   • نوآوری

   • تصمیم سازی مبتنی بر مطالعه و تحلیل

   • احترام به محیط زیست

   • رعایت نظم و آراستگی

   • کار تیمی