امروز پنج شنبه،06 اردیبهشت 1397
  •    
    
    • ارزش های سازمان

     باورها و ارزش های سازمانی نقش اساسی در راهبری بارز دارند. ما کارکنان بارز بر ارزشهای محوری زیر تمرکز داشته و در ارتباط با تمام مشتریان ، ارزشهای سازمانی زیر را در نظر گرفته و نهایت تلاش خود را برای جامه عمل پوشاندن به آنها بکار میگیریم

     • مشتری محوری

     • نوآوری

     • تصمیم سازی مبتنی بر مطالعه و تحلیل

     • احترام به محیط زیست

     • رعایت نظم و آراستگی

     • کار تیمی

      

    • درباره ما