پورتال گروه صنعتي بارز Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://barez.com/ sis-eg Powered Site ar پورتال گروه صنعتي بارز http://barez.com/images/logo.gif http://barez.com/ marketing@barez.com امكانات و تجهيزات ميدان آزمونhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=67538&ctp_id=7&id=126&sisOp=view2017-08-22 12:51:42آزمون هاي ترمز گيريhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=67525&ctp_id=7&id=125&sisOp=view2017-08-20 11:30:28مسيرهاي آزمونhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=67524&ctp_id=7&id=124&sisOp=view2017-08-20 10:44:41در اين صفحه اطلاعات مربوط به مسيرهاي تست تاير در ميدان آزمون درج شده است.ساختار سازماني مجتمع لاستيك كرمانhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=65608&ctp_id=7&id=122&sisOp=view2015-12-16 16:30:36معرفي ميدان آزمون تاير بارزhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=25174&ctp_id=7&id=120&sisOp=view2014-12-20 17:07:11تاريخچه فناوري در بارزhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=25115&ctp_id=7&id=117&sisOp=view2014-12-15 16:50:13اين صفحه به طور خلاصه مروري بر سير رويدادهاي بخش فتاوري بارز داردو اين سير را تا به امروز دنبار نموده استتوضيحات نظرسنجيhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=24301&ctp_id=7&id=115&sisOp=view2014-10-23 12:25:35ستون چهارم فوتر_عربيhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=24211&ctp_id=7&id=105&sisOp=view2014-09-27 10:17:11ستون سوم فوتر_عربيhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=24210&ctp_id=7&id=104&sisOp=view2014-09-27 10:16:42ستون دوم فوتر_عربيhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=24209&ctp_id=7&id=103&sisOp=view2014-09-27 10:15:15testhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=24203&ctp_id=7&id=102&sisOp=view2014-09-24 13:05:09footer_col4http://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=24114&ctp_id=7&id=72&sisOp=view2014-08-23 10:38:57footer_col3http://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=24113&ctp_id=7&id=71&sisOp=view2014-08-23 10:23:17footer_col2http://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=24110&ctp_id=7&id=70&sisOp=view2014-08-20 17:45:12footer_col2http://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=24109&ctp_id=7&id=69&sisOp=view2014-08-20 17:37:33ستون چهارم فوترhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=24053&ctp_id=7&id=68&sisOp=view2014-08-03 12:59:36ستون سوم فوترhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=24052&ctp_id=7&id=67&sisOp=view2014-08-03 12:50:12ستون دوم فوترhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=24051&ctp_id=7&id=66&sisOp=view2014-08-03 10:52:45فروش به شركت ها و سازمان هاhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=23569&ctp_id=7&id=64&sisOp=view2013-12-01 10:04:50در اين بخش با روش فروش انواع تاير (لاستيك) به شركتها، سازمان ها ، موسسات ، فروشگاه هاي زنجيره اي و معادن آشنا خواهيد شد.صادراتhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=23567&ctp_id=7&id=62&sisOp=view2013-12-01 10:03:26