X
   
 
  • مسیرهای آزمون

   مسیر فرمانگیری مستقیم:

   این جاده در ضلع جنوبی مسیر سرعت میدان آزمون واقع شده و دارای طولی در حدود 700 متر و عرض 32 متر با سطح آسفالت کاملا یکنواخت و دارای شیب عرضی 1% و بدون شیب طولی تعبیه شده است. مسیر فرمانگیری مستقیم دارای 8 لاین مجزا و دارای حاشیه های ایمنی جهت کنترل خودرو در آزمون های فرمانگیری و مجهز به گارد ریل و ضربه گیر در هر دو امتداد طولی آن می باشد. همچنین جهت افزایش کارایی این مسیر و قابلیت اجرای مانورهای مختلف و استفاده از سرعت های بالا، در منطقه ای به طول 150 متر از این مسیر، حاشیه مسطح شنی به عمق 15 متر تعبیه شده که کاهش سرعت خودرو و کنترل خودرو در شرایط بحرانی در این منطقه میسر گردیده است. با توجه به امکان ورود خودرو از مسیر سرعت بالا به این مسیر، قابلیت شروع آزمون در ابتدای مسیر با سرعت 90 کیلومتر بر ساعت و افزایش سرعت در طول مسیر با توجه به نوع آزمون امکانپذیر می باشد.

   مسیر ترمز گیری:

   مسیر ترمز گیری از سه منطقه شتابگیری، پایداری و ترمز گیری تشکیل شده و دارای سه لاین مختلف ترمز گیری با ( μ SPLIT ) ضرایب اصطکاک متفاوت، مسیر آزمون های آب پیمایش مستقیم و نیز مسیر آزمون های دوگانه ضریب اصطکاک می باشد. کلیه مسیرها مجهز به سیستم اتوماتیک پاشش آب جهت آزمون های محیط مرطوب و نیز جمع آوری و بازیافت آب سطوح می باشد. حاشیه های ایمنی کاملا استاندارد به همراه گارد ریل و ضربه گیر در کلیه جوانب این مسیر جهت افزایش ایمنی و امکان انجام آزمون در سرعت های بالا تعبیه شده است. همچنین این مسیر دارای لاین برگشت کاملا مجزا و ایمن و دو دوربرگردان با فواصل متفاوت، جهت جلوگیری از تداخل خودروهای در حال آزمون می باشد.

   مسیر راحتی:

   مسیر آزمون های راحتی در ضلع شمالی میدان واقع شده و دارای مسیرهای مختلف و با سطوح روسازی متفاوت می باشد. انواع ناهمواری های موجود در خیابان های داخل شهری و نیز جاده های بین شهری در داخل و خارج کشور در این مسیرها تعبیه شده و امکان اندازه گیری میزان راحتی سیستم تعلیق و تایر در هنگام عبور از ناهمواری های مختلف و با سرعت های متفاوت لحاظ گردیده است. با توجه به پیش بینی انواع ناهمواری های ریز و درشت و امکان انجام آزمون در سرعت های متفاوت، مهیا می باشد. همچنین این مسیر دارای جاده شتابگیری به طول NVH برآورد عملکرد خودرو در کل محدوده فرکانسی 160 متر و حاشیه های ایمنی و کنترلی جهت کاهش سرعت خودرو و نیز مسیر مجزای برگشت خودرو جهت افزایش ایمنی رانندگی و نیز مجهز به گارد ریل و ضربه گیر در خطوط تلاقی با سایر مسیرها می باشد.

   مسیر سرعت بالا:

   مسیر آزمون های سرعت بالا به شکل بیضی و دارای 3 لاین متفاوت می باشد. در لاین اول سرعت حداکثر 90 کیلومتر و در لاین دوم سرعت 150 کیلومتر و در لاین سوم حداکثر سرعت 210 کیلومتر بدون تحمل نیروی جانبی امکان پذیر می باشد. بیضی مذکور دارای مسیر های مستقیم به طول 700 متر در اضلاع شمالی و جنوبی جهت انجام آزمون های سرعت بالای مستقیم و نیز دیواره های با شیب 58 درجه و ارتفاع حدود 8 متر جهت افزایش سرعت و حفظ ایمنی لازم در طول آزمون می باشد. انواع تمهیدات ایمنی و گارد ریل و ضربه گیر جهت حفظ ایمنی رانندگی در سرعت بالا در این میدان تعبیه گردیده است. در فاز اول بهره برداری از میدان تنها لاین اول قابل استفاده بوده و روسازی نهایی لاین دوم و سوم در فاز دوم اجرا خواهد گردید.